english за партньори


Начини на регистрация регистрация Забравена парола

Търсене по производител
Онлайн помощник конфигуратор

Помощ при избор на лампи
Помощ при избор на проектор
Помощ при избор на екран

техника под наем

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА НАЕМ НА ТЕХНИКА

Отдаваната техника под наем е изключителна собственост на БИОС ООД.

При наемане на техника се съставя договор в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от договарящите се страни и се подписа от тях.
Наемателя е длъжен да върне наетата техника на наемодателя в същото състояние след изтичане на наемния срок.
Наемателя е длъжен да си служи с вещта според нейното предназначение, съгласно условията за експлоатация, предвидени в техническата документация, с грижата на добър стопанин.
Наемателя отговаря за всички щети, причинени на наетата вещ и е длъжен да ги отстрани за своя сметка, а ако в резултат на тях вещта стане неизползваема, да заплати пълната й стойност, която страните определят в договора за наем.
Стойността на наетата вещ, определена в този договор, наемателя дължи и при кражба на вещта. Същият може да я застрахова за своя сметка.
При неспазване на уговорения срок и час на връщане на техниката, наемателя дължи неустойка:
- двоен размер на предварително договорената сума за дневен наем за забава от 1 до 24 часа;
- пълната й стойност, която страните определят в договора за наем, за забава от повече от 24 часа.
Всички разноски за поддържане и консумативи на вещта са за сметка на наемателя.
Настоящият договор или отделни клаузи от същия могат да бъдат изменяни само по взаимно съгласие на страните, отразени писмено кьм този в отделен договор.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
В цената за наем на техника не е заложена доставка, инсталация и прибиране на оборудването, както и техническа поддръжка по време на вашата презентация


Всички тарифи са в рамките на нормално работно време (09.00-18.00) в делнични дни.

За работа в интервала 18.00-22.00, 06.00-09.00, както и в почивни дни се начислява 50% надценка.

За нощен труд в интервала 22.00-06.00 както и по време на официални празници се начислява 100% надценка.


за BIOS Новини За контакти Поръчай Запитване Начини на плащане